Space DesignAEON CINMEA


Client: AEON ENTERTAIMENT Co., Ltd.
Creative Director: Yoshinaka Ono
Art Director: Yoshinaka Ono
Designer: Yoshinaka Ono
Designer: Ryo Watanabe
Designer: Akihoro Endo
Space Designer: Hironori Takeuchi
Planner: Yuichiro Kojima
Producer : Naoki Yamaguchi