Space Design
AEON CINMEA
Client : AEON ENTERTAIMENT Co., Ltd.
Creative Director : Yoshinaka Ono
Art Director : Yoshinaka Ono
Designer : Yoshinaka Ono
Designer : Ryo Watanabe
Designer : Akihoro Endo
Space Designer : Hironori Takeuchi
Planner : Yuichiro Kojima
Producer : Naoki Yamaguchi
© Yoshinaka Ono  All rights reserved.