AFRICAEMOClient: Zankyo Record
Art Director: Yoshinaka Ono
Designer: Yoshinaka Ono
Illustrator: Yoshinaka Ono