ANIME FEST’14Client: DENTSU INC.
Creative Director: Makoto Sasagawa
Art Director: Yoshinaka Ono
Copy Writer: Toru Oyama
Designer: Yoshinaka Ono
Designer: Masahiro Eguchi
Illustrator: Yoshinaka Ono
Illustrator: Masahiro Eguchi