Dr.RClient: Meiji
Art Director: Yoshinaka Ono
Copy Writer: Takuro Hashimoto
Designer: Takanori Kimura
Designer: Takashi Iwakuro
Designer: Eriko Wakabayashi
Puppet: Hitomi-za
Director: Koichiro Tujikawa
Pr. Hozin Ishii