Earth BeltClient: Mitsubishi Pencile
Art Director: Yoshinaka Ono
Designer: Yoshinaka Ono
Copy Writer: Yumiko Ota