YOSHINAKA ONO


Mark

Earth Belt


Client: Mitsubishi Pencile
Art Director: Yoshinaka Ono
Designer: Yoshinaka Ono
Copy Writer: Yumiko Ota
COPYRIGHT © YOSHINAKA ONO ALL RIGHTS RESERVED.
Mark