KIHOUProduce: tangent
Design: Hideki Yoshimoto + Yoshinaka Ono