YOSHINAKA ONO

Markhttp://www.nosica.jp


NOSICA


Client: AEON FANTASY Co., Ltd.
Creative Director: Yoshinaka Ono
Art Director: Yoshinaka Ono
Copy Writer: Yoichi Ugaeri
Designer: Yoshinaka Ono
Designer: Takanori Kimura
Designer: Yoichi Tsunekado
Designer: Tetsuya Utsumi
Designer: Ryusei Sakiyama
Photographer: Yuki Kawakmi
Retoucher: Takashi Horiguchi
Retoucher: Risa Syuto
Photo Producer: Yuta Sato
Printing Director: Mitsuo Yoshinaka
Planner : Mihoko Nisii
Planner : Yuichiro Kojima
Account Executive : Naoki Yamaguchi
 COPYRIGHT © YOSHINAKA ONO ALL RIGHTS RESERVED.
Mark