YOSHINAKA ONO

Mark



SHOT


Client: Shoot Boxing Association
Creative Director: Yoshinaka Ono
Creative Director: Kazuhisa Nishimura
Art Director: Yoshinaka Ono
Copy Writer: Kazuhisa Nishimura
Copy Writer: Omi Hara
Designer: Yoshinaka Ono
Designer: Hiroshi Imamura
Designer: Yuriko Tanaka
Designer: Yuri Yoshida
Photographer: Kenta Matsusaka
Retoucher: Ichiyo Oi
Retoucher: Moemi Odo
Photo Producer: Yuta Sato
Printing Director: Emiko Kawashima
Planning Director: Takayuki Sasaki
Producer: Yuta Sato
Producer: Ryo Ikeda
Producer: Noriyuki Komuro
 COPYRIGHT © YOSHINAKA ONO ALL RIGHTS RESERVED.
Mark