Posterさとふる|Satofull Client: Satofull Co., Ltd.
Creative Director: Kensuke Takayanagi
Art Director: Yoshinaka Ono
Copy Writer: Dai Hirose
Designer: Takanori Kimura
Designer: Tetsuya Utsumi
Designer: Ryusei Sakiyama
Photographer: Ryohei Takanashi
Retocher: Takuya Tsugane
Photo Producer: Ryo Ikeda
Photo Producer: Yuki Arii
Stylist: Daisuke Iga (Nao Omori)
Stylist: Junko Haseo (Nana Suzuki)
HairMake:Daisuke Takahashi (Nao Omori)
HairMake:Misaki Funato (Nana Suzuki)
Food coordinator: Yukiko Katsumata
Producer: Akiko Hoshino
Account Director: Yoshikazu Furuta
© Yoshinaka Ono  All rights reserved.