WataryCL: Victor Entertainment
Art Director.Yoshinaka Ono
Designer: Yoshinaka Ono
Illustrator: Yoshinaka Ono
Creative Director: Masato Odate
Copy Writer: Tomohiro Sawada