YomicaClient: BookBar yomica
Art Director: Yoshinaka Ono
Designer: Yoshinaka Ono
Copy Writer: Takuro Hashimoto